Main Content

Xinyi Xia

Xinyi Xia

PhD Student
3rd year, Finance

Degrees:

2021: Bachelor of Arts in Economics, Peking University

Login to my account